За нас

Законите и правилата в бизнеса стават все по-сложни. В тази среда клиентите търсят нещо повече от просто един правен съвет. Те изискват точни професионални напътствия, насочени към вземането на решения и допринасящи за успеха на техните начинания. Ние сме Кантора, която е отдадена на покриването на нуждите на бизнес обществото посредством стратегически правни съвети, ефективна правна помощ и процесуално представителство. Дейността ни е основана на изключителната компетентност, комбинирана с ефективност и разбиране за това как се развива бизнесът. Целта ни е да осигурим бърза и ефективна помощ, основана на първокласни познания, практически и интелигентен подход, както и на съответния опит и коректност. Кантората работи при пълна конфиденциалност на информацията получена по повод на работата с клиентите като по този начин предпазва интересите им.

Адвокатско съдружие „Карастоянов, Митков и съдружници" не разгласява по никакъв повод имената на клиентите си, както и информацията по случаите, по които е упълномощено да работи.

 

Адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници" е асоцииран член на Гръцки Бизнес Съвет в България  - сдружение с нестопанска цел, което цели развитие и укрепване на връзките между България и Гръция в сферата на икономиката, развитието на бизнеса и културата.

 

Адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници" е пълноправен член на Българо-швейцарската търговска камара. Камарата е сдружение с нестопанска цел, активно подпомагано от Посолството на Швейцарската Конфедерация в България.

Нашата работа

Абонаментно обслужване:

Абонаментното правно обслужване включва трайно и постоянно правно обслужване на клиента, което се изразява в ежедневно обслужване на бизнеса на клиента - всички правни дейности, който са от значение за нормалното протичане и бъдещо развитие на съответния бизнес. Абонаментното правно обслужване включва също така планиране на бъдещия бизнес на клиента, неговото развитие и структуриране. Обслужването включва устно и писмено консултиране на клиента като Кантората изпълнява всеки свои ангажимент към клиента във възможно най-кратки и разумни срокове, съобразени с натовареността, спешността на случая, правната и фактическа сложност на казуса. Абонаментните услуги, които Кантората предлага включват данъчно планиране при учредяване и планиране на бизнес или дейност, при учредяване, сливане или разделяне на отделни дружества, както и при отделни сделки и други операции, като предоставя легални способи за намаляване на данъците.

Работа по отделен казус:

Извън случаите на абонаментното обслужване, предлагано от Кантората, адвокатите предлагат правни съвети и помощ и при индивидуално обособени случай, като отделни сделки, учредяване на дружества, процесуално представителство, правни консултации и др.